Professor Mr. Dr. G.A.M. Strijards

Gerard Strijards


Name: Gerard Strijards
Function: professor international criminal law
Postal Address:
Business Address:

Gerardus Antonius Maria Strijards (Rotterdam 18 februari 1954) is in 1978 afgestudeerd aan de Katholieke Hogeschool Tilburg in het Nederlands recht, specialisatie strafrechtswetenschappen, bijvakken internationaal strafrecht, forensische psychiatrie en criminologie.
• Op 21 januari 1983 promoveerde hij te Tilburg op het proefschrift “Facetten van dwaling in het strafrecht” (cum laude) waarvoor hij in dat jaar de H.D.Tjeenk Willink-prijs kreeg. Zijn promotores waren Wim Nieboer en A.C.’t Hart.
• In 1976 was hij waarnemend griffier te Den Bosch, in 1977 werd hij wetenschappelijk assistent aan genoemde hogeschool, in 1978 wetenschappelijk medewerker aldaar. In 1986 werd hij, na een korte periode advocatuur te Rotterdam, gerechtsauditeur bij de Hoge Raad der Nederlanden (Parket en Strafkamer), tevens rechter-plv. bij de arrondissementsrechtbank aldaar.
• In 1989 benoemd bij het departement van Justitie, stafafdeling wetgeving publiekrecht, werd hij in 1992 Raadadviseur aldaar met specialisaties vreemdelingenrecht, internationaal strafrecht en internationaal institutioneel recht. In 1993 werd hij belast met de uitvoering van gastlandovereenkomsten met in Den Haag zetelende internationale straftribunalen, waaronder het Joegoslavië-tribunaal. In dat jaar werd hij uitgezonden naar New York als ambtelijk lid van de commissie ter voorbereiding van de oprichting van een Permanent Strafhof, zetelend in Nederland.
• In 1997 sprak hij zijn oratie uit als buitengewoon hoogleraar internationaal strafrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, gewijd aan de totstandkoming van zo’n Hof. In 2000 werd hij Raadadviseur ten behoeve van het Parket-generaal met gelijke specialisaties.
• Hij schreef verschillende monografieën over materieel strafrecht, de Nederlandse strafvordering, internationaal strafrecht en internationaal institutioneel strafrecht. In 1988 ontving hij voor zijn studiepockets gewijd aan die onderwerpen een Pieter de la Courprijs van de Koninklijke Academie van Wetenschappen. Hij is onder meer co-redacteur van het internationaal Commentaar op het Statuut van Rome-1998, de recodificatie van het internationaal substantief strafrecht en het internationale jurisdictie- en strafprocesrecht ter uitvoering van dat Statuut. Dit Commentaar werd vanwege de Verenigde Naties met een gouden medaille bekroond

-----------------------------------


Zie ook foto 50.000
Waarbij de links staan vermeld naar door Gerard Strijards voor E-I-B geschreven
FOTO-OMSCHRIJVINGEN
COMMENTAREN
Bij deze laatste link ziet u van elk van zijn commentaren de bijbehorende foto. Heeft hij echter meerdere commentaren bij dezelfde foto geschreven, dan krijgt u even zo vaak de bijbehorende foto te zien.
.


© Copyright 2013 EINDHOVEN-IN-BEELD.nl Alle rechten voorbehouden.