Algemene Voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN voor gebruik van de website www.eindhoven-in-beeld.nl

ENKELE DELEN IN HET KORT:

Wij willen dat u, indien u deel neemt door het insturen van foto's, weet dat het auteursrecht van de foto bij u blijft, u geeft u ons slechts het recht de foto’s weer te geven op onze website www.eindhoven-in-beeld.nl op de wijze waarop en voor zo lang als wij wensen.
Wij willen dat iedereen die door de website bladert weet, dat auteursrecht- en aanverwante wetgeving, alsmede het databankenrecht, van toepassing is en dat de inhoud niet vrij elders gebruikt mag worden.
Als u een foto op onze site ziet, waarvan u het auteursrecht bezit en die is gebruikt zonder uw toe-stemming, neem dan contact met ons op en wij zullen deze foto op bewijs van eigendom verwijderen van onze website.
We willen ook dat alle bezoekers weten dat we op de site gebruik maken van cookies om bepaalde functionaliteit mogelijk te maken en dat we gebruik maken van externe advertentiebedrijven.

HET GEHEEL IN DETAIL:

Op deze publicatie, gegevensdrager en informatiedrager is toepasselijk de Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst de dato 9 september 1886 zoals laatstelijk gewijzigd te Parijs op 24 juni 1971, voor het Koninkrijk der Nederlanden geldend op 30 januari 1986.

1. Door te bladeren door of bijdragen tot deze site erkent u deze voorwaarden als bindend voor de relatie tussen u en ons, de eigenaren van www.eindhoven-in-beeld.nl (hierna te noemen ‘EINDHOVEN-IN-BEELD’). Wij zullen geen andersluidende voorwaarden erkennen.
Deze Algemene Voorwaarden zijn bedoeld om uw rechten, onze rechten en de rechten van derden binnen de werking van EINDHOVEN-IN-BEELD te beschermen en te onderhouden. U alleen bent verantwoordelijk voor uw foto's en berichten verzonden naar EINDHOVEN-IN-BEELD, en voor uw gedrag binnen de gebruikersgemeenschap. U verbindt zich wetten, regels en voorschriften niet te schenden door uw deelname en we behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken uw foto’s en/of berichten onmiddellijk te verwijderen uit EINDHOVEN-IN-BEELD in geval van (vermeende) schending van deze of bij andere aan te geven oorzaken.
2. Alle informatie die EINDHOVEN-IN-BEELD communiceert via de website en via andere electronische wegen zoals email en nieuwsbrieven alsmede alle software en tools en verwijzingen naar andere sites of producten is te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is.
EINDHOVEN-IN-BEELD aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.
EINDHOVEN-IN-BEELD kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan uw PC, zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of het toepassen van adviezen van deze website in het algemeen en de reacties van andere gebruikers in het bijzonder en/of de door EINDHOVEN-IN-BEELD verzonden emails en nieuwsbrieven.
Het gebruik van deze site is gratis. Om te kunnen reageren en om materiaal zoals foto’s en andere bestanden te kunnen inzenden is registratie verplicht. Scrol verder om de Privacy Policy te lezen.
Alle informatie, waaronder ook begrepen adviezen, ideeën, meningen, reacties en/of instructies, wordt niet noodzakelijkerwijs gesteund door EINDHOVEN-IN-BEELD.
EINDHOVEN-IN-BEELD kan nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor contacten, overeenkomsten of diensten tussen partijen die mogelijk via deze site zijn opgedaan.
3. U gaat ermee akkoord:
- geen inhoud in te zenden naar EINDHOVEN-IN-BEELD, waarvan de reproductie inbreuk op auteursrecht of andere rechten van derden kan betekenen,
- anderen niet te beledigen of te belasteren of anderszins schade te veroorzaken aan andere gebruikers,
- de gegevens en e-mailadressen van andere gebruikers, verkregen via EINDHOVEN-IN-BEELD, niet te gebruiken voor commerciële reclame of om ongevraagde reclame te sturen,
- EINDHOVEN-IN-BEELD niet te gebruiken voor verspreiding van materiaal met pornografische of racistische inhoud, dat geweld verheerlijkt of anderszins met moreel twijfelachtige inhoud, (mogelijk) schadelijk voor derden,
4. We behouden ons het recht voor, maar erkennen geen verplichting, tot het bekijken, bewerken, verwijderen en/of uitschakelen van uw foto’s en/of berichten als (we vermoeden dat) deze in strijd zijn met uw verplichtingen als gebruiker of als ze de wet overtreden. We kunnen dit recht delegeren aan anderen.
5. Door het verzenden van inhoud naar onze server garandeert u ons dat u het recht bezit om deze inhoud beschikbaar te maken voor gebruik door ons. Tegelijkertijd geeft u ons een recht van gebruik van deze inhoud, hetgeen omvat het recht op publicatie, distributie, transmissie, reproductie in het openbaar, publicatie of soortgelijk gebruik van de overgedragen inhoud op een wereldwijde schaal, binnen EINDHOVEN-IN-BEELD en aanverwante websites emails en nieuwsbrieven, voor een periode die we kiezen, zonder enige aanspraak op vergoeding voor uzelf of derden.
6. U vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden die deze op ons kunnen doen gelden wegens inbreuk op hun rechten, met name ook van de auteursrechten, gebruikerslicentie of andere eigen-domsrechten, op basis van de inhoud die u verzond. U zult ons de kosten vergoeden van een juridische verdediging, die kan ontstaan als gevolg van inbreukmakende inhoud. U verbindt zich er toe uw best te doen om ons te ondersteunen bij de afhandeling van eventuele aanspraken van derden op basis van de inhoud en ons te voorzien van met name alle documenten die nodig kunnen zijn om ter verdediging voor te leggen.
7. De inhoud en programmering van EINDHOVEN-IN-BEELD is auteursrechtelijk beschermd. Het gebruik ervan is onderworpen aan de toepasselijke auteursrechten en andere wettelijke bescherming. Voor elk gebruik van inhoud van onze website, geheel of gedeeltelijk, voor welk doel dan ook, is de voorafgaande toestemming van de houder van de rechten vereist. De houders van deze rechten kunnen zijn, onder anderen, de eigenaars, gebruikers of de beheerders van EINDHOVEN-IN-BEELD. De naam van de gebruiker die een foto inzond naar EINDHOVEN-IN-BEELD wordt (zo mogelijk en/of gewenst) openbaar weergegeven, en het auteursrecht voor die afbeelding berust bij die gebruiker, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Het niet-vermelden van een inzender impliceert niet dat de foto rechtenvrij is.
8. Wij garanderen dat de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming worden nageleefd. Wij verwerken persoonlijke gegevens slechts voor beheerswerkzaamheden voor de website waaronder de controle op toegang tot de website, en controle op eerder genoemde rechten en verplichtingen.
Tevens gebruiken wij uw gegevens voor eventuele verzending van (niet commerciële) emails en/of nieuwsbrieven
Door deelname aan EINDHOVEN-IN-BEELD middels de inbreng van foto's en / of opmerkingen geeft u uitdrukkelijke toestemming tot publicatie van uw naam.
9. Door uw deelname stemt u in met de plaatsing en weergave van reclame op EINDHOVEN-IN-BEELD.
10. Wij behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder opgave van redenen. Wij zullen u zo snel mogelijk in kennis stellen van eventuele wijzigingen door het plaatsen van een mededeling van wijziging op EINDHOVEN-IN-BEELD. Als u niet binnen de 30 dagen expliciet meldt het oneens te zijn met deze veranderingen, dan worden zij geacht door u te zijn aanvaard. Als u het oneens bent, kunt u vragen om uw foto’s te verwijderen van EINDHOVEN-IN-BEELD.
11. Zou enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar blijken, dan wordt die vervangen door een geldige of afdwingbare bepaling die zo dicht mogelijk bij de juridische bedoeling van de ongeldige of onuitvoerbare bepaling komt. Deze Algemene Voorwaarden en de volledige rechtsverhouding tussen u en ons wordt beheerst door de wetten van Nederland.


PRIVACY BELEID
1. Wij committeren ons aan een juiste bescherming van uw privacy. We zullen alle informatie die wij over u verzamelen rechtmatig gebruiken. Dit omvat informatie vrijwillig door u ingediend via een formulier of automatisch verzameld als u deze website bezoekt.
2. Door het indienen van uw contactgegevens, zijn wij in staat contact met u op te nemen. Wij zullen u geen commerciële emails zenden. Als dit in de toekomst verandert zullen wij u de kans geven om een dergelijke communicatie van ons te weigeren.
3. Deze website maakt gebruik van cookies die zijn opgeslagen op uw browser. U kunt meestal de instellingen van uw browser wijzigen om dit te voorkomen. Echter, door het uitschakelen van coo-kies, of bepaalde soorten cookies, kunt u uw gebruikersgemak op deze en andere websites belem-meren of voorkomen dat ze volledig werken.
4. Sommige cookies op deze website zijn essentieel om u in staat te stellen onbelemmerd door de website te bladeren en alle functies te gebruiken, zoals de toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kunnen bepaalde diensten die u hebt gevraagd niet worden verstrekt.
5. Sommige cookies op deze website verzamelen informatie over hoe bezoekers gebruik maken van de website, bijvoorbeeld welke pagina's bezoekers naar het vaakst openen, en als ze foutmeldingen krijgen van webpagina's. Deze cookies bevatten geen informatie die een bezoeker identificeert. Alle informatie die deze cookies verzamelen is geannonimiseerd. Het wordt alleen gebruikt om de website te verbeteren.
6. Sommige cookies op deze website onthouden keuzes welke u maakt (zoals uw gebruikersnaam) en bieden verbeterde functies. De informatie die deze cookies verzamelen, wordt geanonimiseerd en ze kunnen uw surfgedrag op andere websites niet bijhouden.
7. Houdt u er rekening mee dat sommige cookies door onze partners, die een aantal functies (of andere diensten) voor ons uitvoeren, op uw browser kunnen worden geplaatst. Cookies op deze website kunnen worden gebruikt voor de volgende diensten van derden: Google Analytics (je kunt kiezen uit op www.google.com / settings / ads), Facebook Like Button, Twitter Volg knop, Google +1 knop, Pinterest, YouTube-video's. Sommige van deze diensten kunnen worden gebruikt om uw gedrag bij te houden op andere websites en we hebben er geen controle over.
9. Door deze website te blijven gebruiken zonder het aanpassen van de cookie-instellingen van uw browser, gaat u ermee akkoord dat wij deze cookies plaatsen op uw apparaat.
10. Zoals geldt voor de meeste websites, zal onze server automatisch gegevens verzamelen met betrekking tot elk bezoek, zoals uw IP adres, browser-type, verwijzingen-/ exit-pagina's, en het besturingssysteem. Wij kunnen deze informatie gebruiken om de serverfouten op te sporen, serverbeheer te bewaken of om het gedrag van bezoekers te controleren. Het is niet mogelijk om dit op een per-gebruiker basis uit te schakelen, zodat u deze website (en het internet volledig) moet verlaten als u niet akkoord gaat met deze situatie.
11.Deze privacy policy geldt alleen voor EINDHOVEN-IN-BEELD en is niet van toepassing op andere websites die deze website kan koppelen.
12.Als u vragen / opmerkingen heeft over privacy, kunt u contact met ons opnemen.


© Copyright 2013 EINDHOVEN-IN-BEELD.nl Alle rechten voorbehouden.